Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

 

Organiserende instantie

 • Deze Algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Zwemschool Ton Bouwman (hierna te noemen: de Zwemschool) en het leskind en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger (hierna te noemen: het leskind c.q. ouder/verzorger).

Opleidingseisen zwemdiploma’s

 • De Zwemschool leidt op voor de zwemdiploma’s A en B van het Zwem-ABC overeenkomstig de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwemdiploma’s van het Nationaal Platform Zwembaden/Nationale Raad Zwemdiploma’s (NPZ/NRZ).

Toezichthoudende instantie

 • De Zwemschool is een door het Nationaal Platform Zwembaden/Nationale Raad Zwemdiploma’s (NPZ/NRZ) erkend opleidings- en exameninstituut.
 • De door de Zwemschool georganiseerde- en af te nemen Zwem-ABC examens staan onder toezicht van de hiervoor genoemde instantie.

Inschrijven van leskind

 • Een ouder/verzorger kan een leskind alleen inschrijven via de website: www.zwemschooltonbouwman.nl.
 • De inschrijving is niet direct afhankelijk van de leeftijd deze wordt bepaald door de zwemles/cursus keuze bij inschrijving.
 • Een inschrijving wordt in behandeling genomen nadat deze door de Zwemschool per email bevestigd is.
 • In de onder vorige punt genoemde bevestiging wordt tevens melding gemaakt van een voorlopige of definitieve plaatsing van het leskind in een zwemlesgroep. In afwijkende situaties wordt vooraf overleg gepleegd met de inschrijvende ouder/verzorger.

Testles bij plaatsing in cursusgroep A-diploma

 • Vooraf gaande aan een definitieve plaatsing van het leskind in een cursusgroep A-diploma vindt een testles plaats op een nader door de Zwemschool te bepalen datum en tijdstip, waarvan na afloop de resultaten met de inschrijvende ouder/verzorger worden besproken. Wanneer het leskind niet kan deelnemen aan de cursus wordt er andere mogelijkheid aangeboden.

Deelnemen aan zwemlessen

 • Om deel te kunnen nemen aan de zemlessen dient het leskind minimaal 4 jaar te zijn m.u.v. peutersurvival
 • Om deel te kunnen nemen aan een zwemlescursus A-diploma dient het leskind minimaal 5 jaar te zijn bij de start van de cursus.
 • Om deel te kunnen nemen aan een zwemlescursus B-diploma dient het leskind in het bezit te zijn van het zwemdiploma A.
 • Het leskind, dat bij de Zwemschool het zwemdiploma A heeft behaald, krijgt voorrang bij de plaatsing in een zwemlescursus B-diploma. In alle andere gevallen wordt het leskind geplaatst in volgorde van de reserveringslijsten.

Garantiebepaling

 • De cursusduur is gekoppeld aan de bij de inschrijving gekozen zwemlescursus, tenzij uit een eventuele testles van het leskind blijkt, dat in redelijkheid deze cursusduur niet kan worden gerealiseerd. In een dergelijke situatie wordt door het instructieteam vooraf met de inschrijvende ouder/verzorger overleg gepleegd en wordt er gekeken naar een andere mogelijkheid.
 • Als het leskind niet direct na afloop van de cursus kan afzwemmen en wel alle lessen heeft gevolgd, dan behoeft voor de vervolglessen tot het behalen van het diploma niet extra te worden betaald.
 • Bij langdurig aaneensluitend of periodiek verzuim door ziekte van het leskind kan een beroep worden gedaan op inhaal- of vervolglessen zonder extra kosten. Een dergelijk beroep dient vooraf gemeld te worden.
 • Gemiste lessen inhalen is alleen mogelijk in overleg met het team van de zwemschool.
 • Het diploma zwemmen zit niet ingeprepen bij de cursus- of pakketkeuze

Betalen van les - of cursusgeld

 • Betalingen vinden plaats via automatische incasso.
 • De keuze van het aantal termijnen heeft uw vooraf aangeven.
 • Indien geen incasso kan plaatsvinden dan vervalt automatisch het recht op zwemlessen en kan er een incassoprocedure gestart worden.
 • In overleg kunnen de betalingen op een anderen manier worden voldaan.

Veiligheid van zwemles

 • Alle zwemlessen worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voorbereid en gegeven.
 • De bij de inschrijving bekend zijnde lichamelijke en/of geestelijke beperkingen van c.q. gezondheidsrisico’s voor het leskind dienen bij het inschrijven van de zwemles te worden vermeld. Het instructieteam zal hierover met de inschrijvende ouder/verzorger contact opnemen.
 • Indien zich tijdens de zwemlessen beperkingen van en/of risico’s voor het leskind zijn ontstaan, dient de inschrijvende ouder/verzorger het instructieteam direct en voorafgaande aan de zwemles te informeren, teneinde het instructieteam in de gelegenheid te stellen de lessen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Gebruiks- en gedragregels zwemlesaccommodatie

 • De inschrijvende ouder/verzorger of andere begeleider dient zich te houden aan de voor de zwemlesaccommodatie geldende gebruiks- en gedragsregels en dient alle door het personeel en/of het instructieteam van de Zwemschool te geven aanwijzingen op te volgen.
 • Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van het gestelde onder het vorige punt  kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemles aan het leskind zonder recht van enige terugbetaling van het eventueel reeds betaalde lesgeld.

Voorbehouden

 • De Zwemschool behoudt zich het recht voor om tussentijds wijziging aan te brengen in de planning van de zwemlescursussen of de cursusplaats, -lesdag en –tijdstip voor zover deze cursussen nog niet zijn gestart.
 • De Zwemschool behoudt zich het recht om voor een gestarte zwemlescursus extra lesdagen en -tijdstippen op te nemen.
 • De Zwemschool zal zich inspannen om de onder de punten vorige twee punten genoemde situaties tot een minimum te beperken en hierover de inschrijvende ouder/verzorger direct te informeren.
 • De inschrijvende ouder/verzorger heeft het recht om in een wijzigingssituatie als bedoeld in het vorige punt de zwemlescursus te annuleren.

Privacybescherming

 • Alle persoonsgegevens of vertrouwelijk informatie worden met respect voor de privacy van inschrijvende ouder/verzorger behandeld, tenzij de Zwemschool en/of het instructieteam krachtens de wet hiertoe verplicht worden.

Slotbepaling

 • Door verzending van de inschrijving verklaart inschrijvende ouder/verzorger bekend te zijn en in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden.

Actueel nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten om te tonen.